Plany zadań ochronnych

Sporządzanie i realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Planu nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono plan ochrony, lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne uwzględniają zakres planu zadań ochronnych, a także znajdującego się na obszarach morskich.

Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego). W procedurze tej konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.

Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:

 • opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
 • identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;
 • cele działań ochronnych;
 • określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
 • wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
 • wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województwa małopolskiego opracowywane są w ramach kilku projektów:

Szczegółowe informacje o obowiązujących planach zadań ochronnych oraz o zaawansowaniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów na terenie województwa małopolskiego dostępne są poniżej:

I. Obowiązujące plany zadań ochronnych

II. Projekty planów zadań ochronnych po zakończeniu konsultacji społecznych

III. Projekty planów zadań ochronnych w trakcie konsultacji społecznych

 • brak aktualnie konsultowanych projektów planów zadań ochronnych

IV. Projekty planów zadań ochronnych - materiały na spotkania konsultacyjne

V. Projekty planów zadań ochronnych w trakcie opracowywania

 • Ostoja Popradzka PLH120019
 • Górny Dunajec PLH120086
 • Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088
 • Tarnawka PLH120089
 • Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094
 • Łąki Nowohuckie PLH120069
Kalendarium